Zarządzanie Nieruchomościami Kraków

Oferta

Na usługę zarządzania i administrowania nieruchomością świadczoną przez firmę Domator Urszula Turska składa się:

Obsługa administracyjna

 • przejęcie zarządzania nieruchomością wspólną od dotychczasowego zarządcy
 • współpraca z Zarządem Wspólnoty
 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji na życzenie Zarządu
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz przed osobami fizycznymi i prawnymi
 • przygotowanie pod względem formalno – merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami robót budowlanych i dostawcami usług
 • zawieranie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów, firmami wywożącymi śmieci i innymi usługodawcami, zbieranie ofert i negocjowanie stawek opłat
 • przygotowanie planów remontowych, zlecenie wykonania projektu, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, zbieranie ofert i negocjacje z wykonawcami, zawieranie umów
 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów (jakościowych i ilościowych) prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty, rozliczanie remontów
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • przejmowanie i weryfikacja zawartości dokumentacji technicznej
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i mieszkaoców
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami związanej z administrowaniem nieruchomością
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych, np. ubezpieczenia mieszkań)
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji

Obsługa techniczna

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości
 • prowadzenie ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • egzekwowanie obsługi gwarancyjnej budynku oraz jego instalacji i urządzeń
 • codzienne sprzątanie klatek schodowych wraz z terenem przyległym
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych
 • zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody
 • zapewnienie konserwacji placów zabaw i innych elementów architektonicznych
 • pielęgnacja trawników, żywopłotów i drzewostanu
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofony i inne instalacje)
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym
 • zapewnienie wywozu nieczystości stałych oraz nietypowych (stare meble, lodówki, itp.) ustawionych przy altanie śmietnikowej

Obsługa finansowo-księgowa

 • od czerwca 2011 roku nasza firma udostępniła Właścicielom możliwość internetowego monitorowania swoich kartotek mieszkaniowych: sprawdzania na bieżąco sald, swoich wpłat, rozliczeń mediów, wszelkich zmian czynszowych
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej, archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczanie dokonywanych wpłat, w tym zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej
 • uzyskanie NIP i REGON
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • opracowanie budżetu Wspólnoty
 • monitorowanie realizacji założeń budżetu Wspólnoty w trakcie roku budżetowego
 • oszacowanie opłat związanych z kosztami utrzymania nieruchomości i planowanymi remontami
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty)
 • pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków, w tym dotacji gminnych, kredytu termomodernizacyjnego i inwestycyjnego
 • prowadzenie procedury przetargowej dla potrzeb realizacji inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych
 • opracowanie sprawozdania finansowego Wspólnoty na koniec roku obrachunkowego, obejmującego wykaz przychodów, kosztów, należności, zobowiązań, a także wynik finansowy oraz ilość środków pieniężnych na koniec roku
 • rozliczenie wyniku finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz Właścicieli
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom Wspólnoty, windykacja należności, naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • druk książeczek czynszowych

Obsługa prawna

 • reprezentowanie Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych (regulaminów, statutów)
 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności Wspólnoty Mieszkaniowej przeciwko dłużnikom
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych, prawomocnych nakazów i wyroków, a także w drodze sprzedaży lokalu dłużnika
 • dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi
 • dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy
 • dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędnych obliczeń udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz błędnych decyzji o zasiedzeniu części wspólnej nieruchomości
 • odzyskiwanie części wspólnych nieruchomości (np. adaptacje strychów)

Świadczymy pomoc formalno-prawną związaną z przejęciem zarządu od poprzedniego Zarządcy-administratora i przekazaniem go nowej firmie, jak i utworzeniem i zorganizowaniem się nowych Wspólnot Mieszkaniowych. Świadczymy również nadzór nad Wspólnotami Mieszkaniowymi zarządzanymi i administrowanymi we własnym zakresie przez zarządców nieposiadających licencji.

Zakres świadczonych przez nas usług dostosowujemy do specyfiki konkretnej nieruchomości oraz wymagań i oczekiwań danej Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli w naszej ofercie nie mieści się usługa, której oczekiwalibyście Państwo w ramach kompleksowej obsługi Waszej nieruchomości, podejmiemy się wszelkich starań, aby umożliwić Państwu świadczenie danej usługi przez naszą firmę.

Zapraszamy na spotkanie

Wszelkie pytania odnośnie naszej oferty i szczegółowego zakresu oferowanych usług chętnie wyjaśnimy drogą telefoniczną, lub organizując spotkanie z Zarządem Wspólnoty lub Właścicielami, na którym postaramy się w wyczerpujący sposób odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Domator to my!

Nasza firma funkcjonuje na rynku od roku 2004 i obsługuje krakowskie nieruchomości z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Jednak nasze doświadczenie w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami sięga ponad 20 lat wstecz. Domator Kraków - profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.

W tym czasie, dzięki profesjonalnemu podejściu do naszych obowiązków oraz znajomości problematyki i potrzeb krakowskiego rynku mieszkaniowego, zdobyliśmy zaufanie wielu Wspólnot Mieszkaniowych.

czytaj więcej

Kontakt

Domator Urszula Turska - Zarządzanie nieruchomościami Kraków

os. Na Wzgórzach 34
31-726 Kraków
tel. 12 640 77 20

biuro@domator-turska.pl

Furmularz kontaktowy

więcej informacji

Do naszej siedziby zapraszamy:
14-17 poniedziałki
10-14 środy
10-14 piątki

tel. 602 551 904 (dostępny codziennie 8-20)